Daqi Lee

Daqi Lee
Fundador do DeSci China DeSci China

Master of science in Horticulture, Founder of Yilianyun, DeSci China initiator

SPEAKER
Daqi Lee
Fundador do DeSci China DeSci China