Thierry Coutinho

Thierry Coutinho
Analista Estratégico SENAI CETIQT

SPEAKER
Thierry Coutinho
Analista Estratégico SENAI CETIQT